تلفن: 88 94 08 47-50
آدرس مرکز تهران: خیابان استاد نجات الهی جنوبی، بین سپند و شاداب، کوچه نوید، پلاک 23
ثبت‌نام
در رویداد
کلیک کنید
جهت اطلاع از رویدادهای حسابداران خبره کلیک کنید.
اطلاعات بیشتر
برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید
برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.
برای ثبت‌نام و اطلاعات بیشتر کلیک کنید.
برای ثبت نام کلیک کنید.
152,256 نفر دانش‌پذیر
1,782 دوره درحال برگزاری
بیش از 8,409 دوره برگزار شده
دوره‌های منتخب
دوره‌های جاری
امکان برگزاری دوره‌ها به صورت سازمانی

دوره‌های بلندمدت
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
6067

دوره حضوری عالی پرورش مدیر مالی

در حال ثبت‌نام شنبه و دوشنبه عصرها   17:00 ~ 20:00 1400/08/03 209 ساعت
5802

دوره آنلاین سرپرستی امور مالی

محدود شنبه و دوشنبه عصرها (آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1400/08/03 230 ساعت
4563

دوره حضوری عالی پرورش مشاور مالی

محدود پنجشنبه‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/08/06 180 ساعت
4551

دوره آنلاین عالی پرورش مشاور مالی

محدود پنجشنبه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/08/06 180 ساعت
5768

دوره حضوری جامع کاربردی حسابداری

محدود پنجشنبه عصرها   14:00 ~ 18:00 1400/08/06 236 ساعت
5934

دوره حضوری جامع کاربردی حسابداری

محدود پنجشنبه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/08/06 236 ساعت
6078

دوره حضوری جامع کاربردی حسابداری

محدود جمعه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/08/07 236 ساعت
5744

دوره آنلاین جامع کاربردی حسابداری

محدود جمعه صبح‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/08/07 236 ساعت
5082

دوره آنلاین عالی مشاور اقتصادی و سرمایه‌گذاری خبره

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/08/09 170 ساعت
5071

دوره حضوری عالی مشاور اقتصادی و سرمایه‌گذاری خبره

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/08/09 170 ساعت
5733

دوره آنلاین جامع قوانین و مقررات

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1400/08/10 115 ساعت
5905

دوره آنلاین عالی مشاور مالیاتی خبره

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/08/10 160 ساعت
5914

دوره حضوری عالی مشاور مالیاتی خبره

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/08/10 160 ساعت
5832

دوره حضوری سرپرستی امور مالی

در حال ثبت‌نام شنبه‌ و دوشنبه‌ عصرها   17:00 ~ 20:00 1400/08/10 230 ساعت
1497

دوره حضوری مدیریت اجرایی DBA

در حال ثبت‌نام دوشنبه و چهارشنبه   17:00 ~ 20:00 1400/08/12 290 ساعت
5814

دوره حضوری عالی مشاور مالیاتی خبره

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/08/13 160 ساعت
6086

دوره حضوری جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام شنبه‌ و دوشنبه عصرها   17:00 ~ 20:00 1400/08/17 236 ساعت
6095

دوره آنلاین جامع قوانین و مقررات

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/08/20 115 ساعت
5963

دوره حضوری عالی مشاور مالیاتی خبره

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصرها   14:00 ~ 18:00 1400/08/20 160 ساعت
5952

دوره حضوری عالی پرورش مدیر مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصرها   14:00 ~ 18:00 1400/08/20 209 ساعت
5896

دوره آنلاین عالی مشاور مالیاتی خبره

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/08/20 160 ساعت
5942

دوره حضوری سرپرستی امور مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/08/20 230 ساعت
5792

دوره آنلاین سرپرستی امور مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصرها (آنلاین)   14:00 ~ 18:00 1400/08/20 230 ساعت
5137

دوره آنلاین جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصرها (آنلاین)   14:00 ~ 18:00 1400/08/20 236 ساعت
5172

دوره حضوری عالی پرورش مدیر مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/08/20 209 ساعت
4645

دوره آنلاین جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/08/20 236 ساعت
6168

دوره آنلاین حسابرسی داخلی خبره

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/08/23 250 ساعت
5405

دوره حضوری حسابدار مدیریت خبره

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/08/24 200 ساعت
5395

دوره آنلاین حسابدار مدیریت خبره

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/08/24 200 ساعت
5860

دوره آنلاین جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام شنبه و دوشنبه عصرها (آنلاین)   14:00 ~ 17:00 1400/08/24 236 ساعت
6231

دوره آنلاین جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام دوشنبه و چهارشنبه عصرها (آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1400/08/26 236 ساعت
424

دوره حضوری مدیریت اجرایی MBA

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها   08:00 ~ 13:00 1400/08/27 412 ساعت
4901

دوره حضوری عالی حسابداری پیمانکاری

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/08/27 184 ساعت
5183

دوره آنلاین عالی حسابداری پیمانکاری

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصرها (آنلاین)   14:00 ~ 18:00 1400/08/27 184 ساعت
4980

دوره آنلاین جامع قوانین و مقررات

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصرها (آنلاین)   14:00 ~ 18:00 1400/08/27 115 ساعت
4917

دوره آنلاین عالی حسابداری پیمانکاری

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ صبح‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/08/27 184 ساعت
4290

دوره حضوری جامع قوانین و مقررات

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/08/27 115 ساعت
5214

دوره آنلاین عالی پرورش مدیر مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/08/27 209 ساعت
5823

دوره آنلاین عالی مشاور مالیاتی خبره

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصرها (آنلاین)   14:00 ~ 18:00 1400/08/27 160 ساعت
5161

دوره آنلاین عالی پرورش مدیر مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصرها (آنلاین)   14:00 ~ 18:00 1400/08/27 209 ساعت
4871

دوره آنلاین سرپرستی امور مالی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/08/27 230 ساعت
6189

دوره حضوری جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام جمعه عصرها   14:00 ~ 18:00 1400/08/28 236 ساعت
5649

دوره آنلاین عالی پرورش هیئت‌مدیره خبره (با رویکرد مالی)

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/08/30 195 ساعت
5639

دوره حضوری عالی پرورش هیئت‌مدیره خبره (با رویکرد مالی)

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/08/30 195 ساعت
5370

دوره آنلاین عالی حسابداری پیمانکاری

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1400/08/30 184 ساعت
5985

دوره آنلاین مدیریت مالی پیشرفته (با رویکرد اجرایی)

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/08/30 120 ساعت
5360

دوره حضوری عالی حسابداری پیمانکاری

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها   17:00 ~ 20:00 1400/08/30 184 ساعت
6129

دوره آنلاین جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام دوشنبه صبح‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/09/01 236 ساعت
6121

دوره حضوری جامع کاربردی حسابداری

در حال ثبت‌نام چهارشنبه صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/09/03 236 ساعت
5682

دوره آنلاین عالی پرورش مشاور مالی

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/09/07 180 ساعت

دوره‌های کوتاه‌مدت
حضوری

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
5206

دوره حضوری عالی تحلیلگر خبره بورس

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ عصرها   17:00 ~ 21:00 1400/08/03 84 ساعت
6057

دوره حضوری آمادگی آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه‌ای موسسات حسابرسی

در حال ثبت‌نام شنبه تا پنجشنبه   17:30 ~ 20:30 1400/08/03 112 ساعت
2473

دوره حضوری نرم افزارهای مالیاتی

تکمیل دوشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/08/03 24 ساعت
6023

دوره حضوری حرفه‌ای ارائه خدمات مالیاتی مشاغل

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه عصرها   17:30 ~ 20:30 1400/08/04 24 ساعت
6200

دوره حضوری قوانین و مقررات مالیاتی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه عصرها   17:30 ~ 20:30 1400/08/05 30 ساعت
6019

دوره حضوری بررسی انواع حسابرسی مالیاتی و نحوه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات براساس مقررات جدید مالیاتی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه عصرها   17:30 ~ 20:30 1400/08/05 16 ساعت
6018

دوره حضوری تهیه صورت جریان‌های نقدی

محدود چهارشنبه عصرها   17:30 ~ 20:30 1400/08/05 12 ساعت
5694

دوره حضوری حسابداری در محیط‌های کامپیوتری (حسابداری عملی با نرم افزار)

در حال ثبت‌نام جمعه عصرها   14:00 ~ 18:00 1400/08/07 50 ساعت
6197

دوره حضوری حسابداری مالی 2

در حال ثبت‌نام جمعه‌ عصرها   14:00 ~ 18:00 1400/08/07 40 ساعت
6115

دوره حضوری مروری بر نکات و تست‌های درس قوانین و مقررات مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده

در حال ثبت‌نام شنبه عصرها   18:00 ~ 21:00 1400/08/08 30 ساعت
4220

دوره حضوری مدیریت جلسات

در حال ثبت‌نام شنبه ها   17:30 ~ 20:30 1400/08/08 9 ساعت
5014

دوره حضوری روش‌های تأمین مالی در بازار سرمایه و تصمیم گیری در خصوص انتخاب روش بهینه

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/08/08 12 ساعت
5020

دوره حضوری مبانی حقوقی قراردادها

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/08/09 12 ساعت
392

دوره حضوری طراحی و استقرار سیستم­های اطلاعات حسابداری و مهندسی فرآیندهای سازمانی

در حال ثبت‌نام یکشنبه ها   17:30 ~ 20:30 1400/08/09 30 ساعت
2878

دوره حضوری مدیریت ریسک مالی

محدود یکشنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1400/08/09 16 ساعت
6044

دوره حضوری مروری بر استانداردهای حسابداری ایران

محدود یکشنبه عصرها   17:00 ~ 21:00 1400/08/09 85 ساعت
6108

دوره حضوری مروری بر نکات و تست‌های قانون تجارت، دیوان محاسبات و سایر قوانین

در حال ثبت‌نام دوشنبه عصرها   18:00 ~ 21:00 1400/08/10 18 ساعت
6029

دوره اجرایی حضوری-آنلاین تهیه صورت‌های مالی تلفیقی

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه عصرها   17:30 ~ 20:30 1400/08/11 40 ساعت
6026

دوره حضوری تجزیه تحلیل بازارهای مالی به روش تکنیکال، پیش بینی ارزهای دیجیتال (Bitcoin)، سهام و کالا (پیشرفته)

در حال ثبت‌نام چهارشنبه عصرها   17:30 ~ 20:30 1400/08/12 18 ساعت
6106

دوره حضوری مروری بر نکات و تست‌های حسابداری صنعتی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه عصرها   18:00 ~ 21:00 1400/08/12 32 ساعت
6199

دوره حضوری حسابداری مالی 1

در حال ثبت‌نام جمعه‌ صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/08/14 40 ساعت
6228

دوره حضوری مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

در حال ثبت‌نام شنبه عصرها   17:30 ~ 20:30 1400/08/15 24 ساعت
6185

دوره حضوری قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و قانون مالیات بر ارزش افزوده

محدود شنبه عصرها   18:00 ~ 21:00 1400/08/15 24 ساعت
6110

دوره حضوری مروری بر نکات و تست‌های استانداردهای حسابرسی

در حال ثبت‌نام یکشنبه عصرها   18:00 ~ 21:00 1400/08/16 30 ساعت
5320

دوره حضوری حسابرسی مستقل با رویکرد کارگاهی

در حال ثبت‌نام سه شنبه‌ها   17:00 ~ 21:00 1400/08/18 72 ساعت
5997

دوره حضوری کاربردی قوانین و مقررات بیمه و تأمین اجتماعی

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه‌ عصرها   17:30 ~ 20:30 1400/08/18 24 ساعت
6212

دوره حضوری تهیه صورت‌های مالی اساسی

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه عصرها   17:30 ~ 20:30 1400/08/18 24 ساعت
6211

دوره حضوری تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه عصرها   17:30 ~ 20:30 1400/08/19 24 ساعت
6027

دوره حضوری IFRS - استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

در حال ثبت‌نام جمعه‌ صبح‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/08/21 40 ساعت
6017

دوره حضوری حسابداری و تهیه اظهارنامه با رویکردی کارگاهی

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه عصرها   17:00 ~ 21:00 1400/08/25 72 ساعت
5024

دوره حضوری جامع قوانین و دستورالعمل‌های بازار سرمایه

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها   09:00 ~ 13:00 1400/08/28 24 ساعت
6187

دوره حضوری مذاکره در حسابرسی

در حال ثبت‌نام شنبه عصرها   17:30 ~ 20:30 1400/08/29 24 ساعت
5605

دوره حضوری سرپرستی و مدیریت حرفه‌ای در حوزه مالی

در حال ثبت‌نام یکشنبه عصرها   17:30 ~ 20:30 1400/08/30 20 ساعت
6188

دوره حضوری تحلیل محیط کسب و کار و ریسک برای حسابرسان داخلی

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه عصرها   17:30 ~ 20:30 1400/09/02 24 ساعت

دوره‌های کوتاه‌مدت
آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
5489

دوره آنلاین عالی تحلیلگر خبره بورس

در حال ثبت‌نام دوشنبه عصرها (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1400/08/03 84 ساعت
5992

دوره آنلاین تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

در حال ثبت‌نام دوشنبه عصرها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/08/03 24 ساعت
5993

دوره آنلاین تهیه صورت‌های مالی اساسی

تکمیل دوشنبه‌ عصرها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/08/03 24 ساعت
6016

دوره آنلاین پرورش حسابدار خزانه (دریافت و پرداخت)

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه عصرها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/08/04 21 ساعت
6022

دوره آنلاین حرفه‌ای ارائه خدمات مالیاتی مشاغل

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه عصرها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/08/04 24 ساعت
5932

دوره آنلاین حسابداری مالی 2

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/08/04 40 ساعت
5312

دوره آنلاین تجزیه تحلیل بازارهای مالی به روش تکنیکال، پیش بینی ارزهای دیجیتال (Bitcoin)، سهام و کالا (پیشرفته)

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/08/05 18 ساعت
6020

دوره آنلاین بررسی انواع حسابرسی مالیاتی و نحوه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات براساس مقررات جدید مالیاتی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه عصرها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/08/05 16 ساعت
6002

دوره آنلاین حسابرسی عملیاتی و داخلی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه‌ عصرها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/08/05 24 ساعت
6030

دوره آنلاین حسابداری عملی با نرم افزار

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/08/06 50 ساعت
6012

دوره آنلاین پرورش حسابدار اموال

در حال ثبت‌نام شنبه عصرها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/08/08 21 ساعت
6116

دوره آنلاین مروری بر نکات و تست‌های درس قوانین و مقررات مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده

در حال ثبت‌نام شنبه عصرها (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1400/08/08 30 ساعت
5999

دوره آنلاین تهیه صورت جریان‌های نقدی

در حال ثبت‌نام شنبه عصرها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/08/08 12 ساعت
6013

دوره آنلاین پرورش حسابدار انبار

در حال ثبت‌نام یکشنبه عصرها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/08/09 21 ساعت
4081

دوره آنلاین تابلوخوانی و روانشناسی معاملاتی (مقدماتی 1)

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها (آنلاین)   17:00 ~ 20:00 1400/08/09 12 ساعت
5933

دوره آنلاین اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

محدود یکشنبه عصرها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/08/09 21 ساعت
6201

دوره آنلاین قوانین و مقررات مالیاتی

در حال ثبت‌نام دوشنبه عصرها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/08/10 30 ساعت
6114

دوره آنلاین مروری بر نکات و تست‌های قانون تجارت، دیوان محاسبات و سایر قوانین

در حال ثبت‌نام دوشنبه عصرها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/08/10 18 ساعت
6029

دوره اجرایی حضوری-آنلاین تهیه صورت‌های مالی تلفیقی

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه عصرها   17:30 ~ 20:30 1400/08/11 40 ساعت
6229

دوره آنلاین مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

در حال ثبت‌نام شنبه عصرها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/08/15 24 ساعت
6227

دوره آنلاین تهیه صورت‌های مالی اساسی

در حال ثبت‌نام شنبه‌ عصرها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/08/15 24 ساعت
6010

دوره آنلاین نرم افزار حسابداری QuickBooks

در حال ثبت‌نام شنبه‌ها و یکشنبه‌ها (آنلاین)   20:30 ~ 22:30 1400/08/15 22 ساعت
6186

دوره آنلاین قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و قانون مالیات بر ارزش افزوده

در حال ثبت‌نام شنبه عصرها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/08/15 24 ساعت
6112

دوره آنلاین مروری بر نکات و تست‌های استانداردهای حسابرسی

در حال ثبت‌نام یکشنبه عصرها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/08/16 30 ساعت
6015

دوره آنلاین پرورش حسابدار فروش

در حال ثبت‌نام دوشنبه عصرها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/08/17 21 ساعت
6198

دوره آنلاین حسابداری مالی 2

در حال ثبت‌نام جمعه صبح‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/08/21 40 ساعت
5877

دوره آنلاین تشریح استاندارد حسابداری بخش عمومی 1 و 2

در حال ثبت‌نام جمعه صبح‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/08/21 12 ساعت
5743

دوره آنلاین تحلیل بودجه و عملکرد در بخش عمومی

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/08/21 12 ساعت
5813

دوره آنلاین هوش تجاری (Power BI)

در حال ثبت‌نام جمعه‌ صبح‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 12:00 1400/08/21 18 ساعت
6213

دوره آنلاین کاربرد اکسل در حسابداری

در حال ثبت‌نام دوشنبه عصرها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/08/24 20 ساعت
6230

دوره آنلاین مدیریت ریسک

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه عصرها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/08/25 15 ساعت
6214

دوره آنلاین کاربرد اکسل در حسابداری

در حال ثبت‌نام چهارشنبه عصرها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/08/26 20 ساعت
5812

دوره آنلاین تحلیل داده با اکسل

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ عصرها (آنلاین)   14:00 ~ 17:00 1400/08/27 20 ساعت
6215

دوره آنلاین کاربرد اکسل در حسابداری

در حال ثبت‌نام جمعه عصرها (آنلاین)   14:00 ~ 17:00 1400/08/28 20 ساعت
6042

دوره آنلاین بروزرسانی استانداردهای جدید حسابداری

در حال ثبت‌نام دوشنبه عصرها (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1400/09/01 40 ساعت
6037

دوره آنلاین تهیه صورت‌های مالی تلفیقی

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها (آنلاین)   08:30 ~ 11:30 1400/09/05 30 ساعت
6145

دوره آنلاین IFRS فارسی - استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

در حال ثبت‌نام دوشنبه عصرها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/09/15 30 ساعت
5878

دوره آنلاین تشریح استاندارد حسابداری بخش عمومی 5

در حال ثبت‌نام جمعه صبح‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/09/26 12 ساعت

دوره‌های بین‌المللی
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
4805

Corporate and Business Law (UK) - Online

در حال ثبت‌نام جمعه صبح‌ها (آنلاین)   08:30 ~ 12:30 1400/08/14 40 ساعت
6118

وبینار آشنایی با دوره‌های بین‌المللی ACCA

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ عصر (آنلاین)   16:00 ~ 18:00 1400/08/17 1/5 ساعت
6117

وبینار آشنایی با Audit and Assurance، درس هشتم ACCA

در حال ثبت‌نام چهارشنبه عصر (آنلاین)   16:00 ~ 17:30 1400/08/18 1/5 ساعت
6142

وبینار آشنایی با Financial Reporting، درس هفتم ACCA

در حال ثبت‌نام چهارشنبه عصر (آنلاین)   16:00 ~ 18:00 1400/08/25 2 ساعت
6180

وبینار آشنایی با Taxation، درس ششم ACCA

در حال ثبت‌نام چهارشنبه عصر (آنلاین)   16:00 ~ 18:00 1400/08/26 2 ساعت
5711

Management Accounting - Online

در حال ثبت‌نام سه شنبه عصرها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/09/02 48 ساعت
6143

وبینار آشنایی با Financial Management، درس نهم ACCA

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه عصر (آنلاین)   16:00 ~ 18:00 1400/09/02 2 ساعت
6120

وبینار آشنایی با Performance Management، درس پنجم ACCA

در حال ثبت‌نام چهارشنبه عصر (آنلاین)   15:00 ~ 17:00 1400/09/03 2 ساعت
6140

Audit and Assurance - Online

در حال ثبت‌نام چهارشنبه عصرها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/09/17 40 ساعت
6144

وبینار آشنایی با دوره‌های بین‌المللی ACCA

در حال ثبت‌نام دوشنبه‌ عصر (آنلاین)   16:00 ~ 18:00 1400/09/17 2 ساعت
6141

Financial Management - Online

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصرها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/09/18 40 ساعت
6139

Financial Reporting - Online

در حال ثبت‌نام جمعه‌ صبح ها (آنلاین)   09:00 ~ 14:00 1400/09/19 48 ساعت
6138

Taxation - Online

در حال ثبت‌نام جمعه صبح‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/09/19 48 ساعت
6137

Performance Management - Online

در حال ثبت‌نام شنبه عصرها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/09/20 48 ساعت
5709

DIP IFR - Online

در حال ثبت‌نام سه شنبه عصرها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/10/07 72 ساعت
5710

Financial Accounting - Online

در حال ثبت‌نام یکشنبه عصرها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/11/17 ۴۵ ساعت

آمادگی آزمون‌های حرفه‌ای
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
6052

دوره آنلاین آمادگی آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه‌ای موسسات حسابرسی

در حال ثبت‌نام شنبه تا پنجشنبه (آنلاین)   17:30 ~ 21:30 1400/08/03 112 ساعت
6057

دوره حضوری آمادگی آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه‌ای موسسات حسابرسی

در حال ثبت‌نام شنبه تا پنجشنبه   17:30 ~ 20:30 1400/08/03 112 ساعت
6063

دوره آنلاین مروری بر نکات و تست‌های حسابداری مالی و صنعتی

در حال ثبت‌نام جمعه صبح‌ها (آنلاین)   09:30 ~ 13:30 1400/08/07 32 ساعت
6064

دوره آنلاین مروری بر نکات و تست‌های درس استانداردهای حسابداری

در حال ثبت‌نام شنبه عصرها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/08/08 30 ساعت
6115

دوره حضوری مروری بر نکات و تست‌های درس قوانین و مقررات مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده

در حال ثبت‌نام شنبه عصرها   18:00 ~ 21:00 1400/08/08 30 ساعت
6116

دوره آنلاین مروری بر نکات و تست‌های درس قوانین و مقررات مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده

در حال ثبت‌نام شنبه عصرها (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1400/08/08 30 ساعت
6108

دوره حضوری مروری بر نکات و تست‌های قانون تجارت، دیوان محاسبات و سایر قوانین

در حال ثبت‌نام دوشنبه عصرها   18:00 ~ 21:00 1400/08/10 18 ساعت
6114

دوره آنلاین مروری بر نکات و تست‌های قانون تجارت، دیوان محاسبات و سایر قوانین

در حال ثبت‌نام دوشنبه عصرها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/08/10 18 ساعت
6106

دوره حضوری مروری بر نکات و تست‌های حسابداری صنعتی

در حال ثبت‌نام چهارشنبه عصرها   18:00 ~ 21:00 1400/08/12 32 ساعت
6110

دوره حضوری مروری بر نکات و تست‌های استانداردهای حسابرسی

در حال ثبت‌نام یکشنبه عصرها   18:00 ~ 21:00 1400/08/16 30 ساعت
6112

دوره آنلاین مروری بر نکات و تست‌های استانداردهای حسابرسی

در حال ثبت‌نام یکشنبه عصرها (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/08/16 30 ساعت
6005

کارگاه حضوری گزارش نویسی حسابرسی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح   09:00 ~ 13:00 1400/08/20 4 ساعت

دوره‌های زبان انگلیسی
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
5870

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

محدود روزهای زوج (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/08/03 90 ساعت
4766

دوره آنلاین زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic A

در حال ثبت‌نام روزهای فرد (آنلاین)   19:00 ~ 21:00 1400/08/04 45 ساعت
4769

دوره آنلاین زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary A

در حال ثبت‌نام روزهای فرد (آنلاین)   19:00 ~ 21:00 1400/08/04 45 ساعت
5270

کارگاه آنلاین نگارش و تولید رزومه موثر

در حال ثبت‌نام جمعه (آنلاین)   10:00 ~ 13:00 1400/08/07 3 ساعت
5669

کارگاه آنلاین فشرده نامه‌نگاری و ایمیل رسمی

در حال ثبت‌نام جمعه (آنلاین)   16:00 ~ 19:00 1400/08/07 3 ساعت
4002

English For Accounting - EFA

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها   09:00 ~ 14:00 1400/08/07 45 ساعت
509

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary A

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها   09:00 ~ 14:00 1400/08/07 45ساعت
2827

دوره زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic A

در حال ثبت‌نام یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها   17:30 ~ 20:30 1400/08/11 45 ساعت
5267

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

در حال ثبت‌نام روزهای زوج (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/08/12 90 ساعت
4657

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 19:00 1400/08/14 90 ساعت
5869

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/08/14 90 ساعت
6007

دوره آنلاین فوق فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

در حال ثبت‌نام شنبه تا چهارشنبه (آنلاین)   09:00 ~ 12:30 1400/08/15 90 ساعت
6008

دوره فوق فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

در حال ثبت‌نام شنبه تا چهارشنبه   09:00 ~ 12:30 1400/08/15 90 ساعت
5304

دوره آنلاین انگلیسی برای مکالمات تلفنی در تجارت

در حال ثبت‌نام جمعه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/08/16 24 ساعت
4778

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 19:00 1400/08/21 90 ساعت
6065

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها (آنلاین)   09:00 ~ 14:00 1400/08/21 90 ساعت
6066

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 19:00 1400/08/21 90 ساعت
1653

دوره زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic A

در حال ثبت‌نام جمعه   09:00 ~ 14:00 1400/08/21 45 ساعت
4118

دوره آنلاین نیمه‌خصوصی فشرده زبان انگلیسی Basic

در حال ثبت‌نام روزهای زوج (آنلاین)   09:30 ~ 12:30 1400/08/24 80 ساعت
5664

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

در حال ثبت‌نام روزهای زوج (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/08/24 90 ساعت
4659

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

در حال ثبت‌نام روزهای زوج (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/08/24 90 ساعت
6062

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

در حال ثبت‌نام روزهای زوج (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/08/24 90 ساعت
4607

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

در حال ثبت‌نام روزهای زوج (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/08/24 90 ساعت
5268

دوره آنلاین فشرده زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

در حال ثبت‌نام پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها (آنلاین)   14:00 ~ 19:00 1400/08/28 90 ساعت

کارگاه‌های آموزشی
حضوری / آنلایـن

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
6038

کارگاه آنلاین معاملات فصلی

در حال ثبت‌نام سه‌شنبه عصر (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1400/08/04 4 ساعت
3115

کارگاه آنلاین آشنایی با بورس کالا

در حال ثبت‌نام چهارشنبه عصر (آنلاین)   17:30 ~ 20:30 1400/08/05 3 ساعت
5707

کارگاه آنلاین حاکمیت شرکتی

محدود پنجشنبه عصر (آنلاین)   18:00 ~ 21:00 1400/08/06 3 ساعت
5876

کارگاه آنلاین نحوه تکمیل صورت‌های مالی اساسی در بخش عمومی

در حال ثبت‌نام جمعه صبح (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/08/07 4 ساعت
6032

کارگاه حضوری تحلیل تکنیکال Bitcoin و ارزهای رمزنگاری شده (مقدماتی)

در حال ثبت‌نام جمعه‌ صبح‌   09:00 ~ 13:00 1400/08/14 4 ساعت
5879

کارگاه آنلاین تشریح استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 10

در حال ثبت‌نام جمعه صبح (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/08/14 4 ساعت
2901

کارگاه حضوری مدیریت مالی شخصی (مدیریت ثروت)

در حال ثبت‌نام جمعه صبح   09:00 ~ 15:00 1400/08/14 5 ساعت
4912

کارگاه آنلاین تحلیل تکنیکال Bitcoin و ارزهای رمزنگاری شده (مقدماتی)

در حال ثبت‌نام جمعه صبح‌ (آنلاین)   09:00 ~ 13:00 1400/08/14 4 ساعت
6226

کارگاه آنلاین قانون مبارزه با پولشویی

در حال ثبت‌نام دوشنبه عصر (آنلاین)   17:00 ~ 21:00 1400/08/17 4 ساعت
6005

کارگاه حضوری گزارش نویسی حسابرسی

در حال ثبت‌نام پنجشنبه صبح   09:00 ~ 13:00 1400/08/20 4 ساعت
6208

کارگاه حضوری قانون مبارزه با پولشویی

محدود پنجشنبه صبح   09:00 ~ 13:00 1400/08/20 4 ساعت
6210

کارگاه حضوری حسابداری حقوق و دستمزد

در حال ثبت‌نام جمعه صبح   09:00 ~ 16:00 1400/08/21 6 ساعت
6209

کارگاه آنلاین حسابداری حقوق و دستمزد

در حال ثبت‌نام پنجشنبه عصر (آنلاین)   14:00 ~ 20:00 1400/08/27 6 ساعت

دوره‌های غیرحضوری
(آفلاین)

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت زمان برگزاری تاریخ شروع مدت
3124

کارگاه غیرحضوری بررسی اثرات کووید-19 بر گزارشگری مالی، افشا و نحوه برخورد حسابرس با آن

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 3 ساعت
3130

دوره غیرحضوری اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 21 ساعت
3306

کارگاه غیرحضوری آشنایی با سرمایه‌گذاری در بورس

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 3 ساعت
3219

کارگاه غیرحضوری افشای ریسک در صورت‌های مالی

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 4 ساعت
3217

کارگاه غیرحضوری حسابرسی داخلی و ارزیابی عملکرد با بهره‌گیری از سامانه

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 3 ساعت
3226

کارگاه غیرحضوری مدیریت و حسابداری مجتمع‌های مسکونی و تجاری

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 3 ساعت
3237

کارگاه غیرحضوری نظام مالیاتی در سال 1400

محدود آفلاین (غیرحضوری) - 5 ساعت
3352

کارگاه غیرحضوری تهیه صورت‌های مالی تلفیقی

محدود آفلاین (غیرحضوری) - 5 ساعت
3132

دوره غیرحضوری قوانین و مقررات مالیاتی

محدود آفلاین (غیرحضوری) - 30 ساعت
3128

دوره غیرحضوری حسابداری مالی 1

محدود آفلاین (غیرحضوری) - 40 ساعت
3905

کارگاه غیرحضوری ابزارهای مالی (استانداردهای شماره 36 و 37)

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 4 ساعت
3683

کارگاه غیرحضوری آشنایی با مالیات بر درآمد - استاندارد حسابداری شماره 35 ایران

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 3 ساعت
3990

کارگاه غیرحضوری تسعیر ارز

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 3 ساعت
4229

کارگاه غیرحضوری صورت جریان‌های نقدی (استاندارد شماره 2)

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 4 ساعت
5382

دوره غیرحضوری استاندارد حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها (استاندارد15)

در حال ثبت‌نام آفلاین (غیرحضوری) - 3 ساعت
دانلود نرم‌افزارهای مورد نیاز برای کلاس‌های آموزشی آنلاین:
Windows Android Ios Mac
Windows Android Ios Mac
Windows
در وبلاگ حسابداران خبره چه خبر است؟
شما در اینجا می‌توانید جدیدترین مطالب وبلاگ حسابداران خبره را مشاهده کنید.
چرا حسابداران خبره؟
بزرگترین مرکز آموزش حرفه‌ای حسابداری و مالی با بیش از 20 سال سابقه فعالیت، اولین و باسابقه‌ترین شریک طلایی آموزشی (GOLD) و نمایندۀ رسمی انجمن حسابداران خبره انگلستان (ACCA)، تنها نماینده انجمن حسابداران مدیریت خبره انگلستان (CIMA) و تنها نماینده انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز (ICAEW) در ایران است.

آموزشگاه حسابداری حسابداران خبره

هزینه بالای تحصیلات دانشگاهی، عدم امکان شرکت در کلاس‌های حضوری و عدم مطابقت زمان برگزاری کلاس‌ها با زمان کاری شاغلان باعث می‌شود تا بسیاری از افراد از فراگیری آموزش‌های جدید حسابداری صرف نظر کنند. اما شما می‌توانید با شرکت در دوره‌های آموزشگاه حسابداری pact، علاوه بر گذراندن دوره‌های گوناگون حسابداری و مالی، از مزایای زیادی نیز استفاده کنید. پکت به شما انواع دوره‌های حسابداری مانند حسابداری صنعتی، حسابداری مالی، حسابداری پیمانکاری، حسابداری مالیاتی، حسابرسی داخلی و آمادگی آزمون حسابداری رسمی را آموزش می‌دهد. در آموزش حسابداری مالی، شما می‌توانید اطلاعات مالی تمامی واحدها را بر اساس اصول حسابداری در ترازنامه، صورت سود و زیان و باقی گزارش‌های مالی به شکل داده‌های خام جمع‌آوری کرده و از آنها برای مستندسازی داخلی شرکت یا سازمان و همچنین ارائه گزارش مالی به سهامداران و ذینفعان استفاده کنید. همچنین شما می‌توانید با گذراندن دوره آمادگی آزمون حسابدار رسمی، برای شرکت در آزمون حسابدار رسمی بیش از پیش آماده شوید. البته برای شرکت در آزمون حسابدار رسمی، تنها گذراندن دوره‌های آموزشگاه حسابداری یا تحصیل در رشته حسابداری کافی نیست و باید سابقه کاری نیز داشته باشید.

حسابداری، رشته‌ای پرطرفدار و شغلی پُردرآمد است. اگر به هر اداره، شرکت، کارخانه، فروشگاه و بنگاه اقتصادی سر بزنید، غیرممکن است کسی را به‌عنوان حسابدار نبینید. تعریف حسابداری شاید ساده به نظر برسد، اما به‌طور کلی حسابداری را می‌توان مجموعه فرآیندهای جمع‌آوری، طبقه‌بندی، ثبت و تلخیص اطلاعات و تهیه گزارش از آنها نام برد. امروزه مفاهیم حسابداری آنقدر گسترده شده‌اند که نمی‌توان آنها را تنها در یک دوره یاد گرفت. یادگیری حسابداری، عمدتاً به دو شکل تجربی و تئوری انجام می‌شود. آموزش اصول حسابداری از هر دو راه ممکن است، اما برای یادگیری درست و کامل انواع حسابداری، تنها باید به سراغ آموزش‌های آکادمیک بروید. به عنوان یک حسابدار خبره، باید از مفروضات حسابداری آگاه باشید؛ نحوه مدیریت ریسک را بشناسید و توانایی ایجاد تمایز میان دارایی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت سازمان را داشته باشید. برای فراگرفتن این دوره‌ها تنها می‌توانید به سراغ آموزشگاه حسابداری بروید. پکت، قدیمی‌ترین و معتبرترین آموزشگاه حسابداری است که دوره‌های آموزش حسابداری خود را به دو شکل حضوری و آنلاین برگزار می‌کند.

شرکت در دوره‌های حضوری، غیرحضوری (آفلاین) و آنلاین آموزشگاه حسابداری pact، به شما کمک می‌کند تا علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، از زمان خود نیز به شکل بهینه استفاده کنید. پکت به شما کمک می‌کند تا علاوه بر افزایش مهارت‌های عمومی و توانایی‌های خود در حوزه امور مالی، در مباحث دیگر هم توانمندتر شوید. برگزاری دوره‌های مالی و سرمایه‌گذاری، دوره‌های DBA و MBA و دوره‌های زبان انگلیسی به شکل حضوری و آنلاین از این دست دوره‌هاست. دوره‌های پکت در ساعت و روزهای مختلفی برگزار می‌شود و شما می‌توانید متناسب با برنامه کاری و زمانی خود، در چند دوره و کلاس ثبت‌نام کنید. حتی شرایط پرداخت هزینه‌ی دوره‌ها (نقد و اقساط) به نحوی است که کمترین فشار و استرس را به شما وارد کند. از طرف دیگر، امکان رزرو موقت دوره‌ها و کلاس‌های آموزشگاه حسابداری پکت نیز برای تمامی کاربران وجود دارد. علاقه‌مندان به دوره‌های حسابداری و حسابرسی، نباید فرصت ارتقا شغلی و رشد دانش تئوری و عملی خود را زیر نظر بهترین اساتید و آموزگاران خبره از دست بدهند. برای گذراندن انواع دوره‌های حسابداری می‌توانید روی خدمات pact حساب کنید. در صورت وجود هرگونه سوال و ابهام، لطفاً با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

ادامه مطلب
Copyright 2021 PACT Edu. All rights reserved.
در خبرنامه پیامکی حسابداران خبره عضو شوید تا:
از همایش‌های رایگان حسابداران خبره مطلع ‎شوید.
فرصت‌های شغلی حسابداری برای شما ارسال شود.
در جریان کلاس‌های جدید و تخفیفات دوره‌ها قرار گیرید.
هر زمان که بخواهید می‌توانید عضویت خود را لغو کنید.
نام
نام خانوادگی
تلفن
ایمیل
تاریخ تولد
اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد.
از اینکه در خبرنامه پیامکی حسابداران خبره عضو شدید سپاسگزاریم.